Regulamin – Novium Media

+48 730 780 268
pn - pt 10:00 — 17:00

Regulamin

§1
Definicje
 1. Wykonawca - NOVIUM MEDIA, Mateusz Lis Novium Media, NIP: 5170411992
 2. Zamawiający - klient NOVIUM MEDIA
 3. Regulamin - niniejszy regulamin NOVIUM MEDIA
 4. Brief - dokument / formularz zawierający instrukcje dla Wykonawcy wobec prawidłowego wykonania usługi.
 5. Umowa - umowa zawierana każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na rzecz realizacji usług(i).
 6. Lista poprawek - zamknięta lista maksymalnie 10 elementów, które Zamawiający życzy sobie zmienić, nie ingerujących w Utwór w sposób znaczny (skalę ingerencji ocenia każdorazowo Wykonawca)
§2
Przedmiot Regulaminu
 1. Przedmiotem regulaminu jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usługi polegającej na:
  1. przygotowaniu produkcji audiowizualnej
  2. wykonaniu fotografii
  3. zaprojektowaniu grafiki komputerowej
  4. napisaniu i/lub wdrożeniu strony internetowej
  5. zrealizowaniu innego indywidualnego projektu
§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
 1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dostarczania wszelkich niezbędnych materiałów i informacji do poprawnego zrealizowaniu przedmiotu Umowy.
  1. Termin dostarczenia materiałów wynosi 5 dni od czasu podpisania Umowy albo wystosowania wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego o udostępnienie w/wym. materiałów.
  2. Termin dostarczenia materiałów może ulec zmianie, jeżeli Strony jednomyślnie zadecydują o jego zmianie
 2. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia i przesłania Brief-u, drogą tradycyjną lub elektroniczną na ustalony adres e-mail.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo jednorazowego bezpłatnego wniesienia Poprawek w ramach realizowanego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 6.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego prowadzenia korespondencji z Wykonawcą (przesłanie akceptacji, Listy poprawek itp.).
  1. Termin przesłania Listy poprawek lub akceptacji wynosi 5 dni od czasu otrzymania przez Zamawiającego projektu.
  2. Za moment otrzymania przez Zamawiającego projektu przyjmuje się datę dostarczenia projektu (w przypadku tradycyjnej korespondencji) albo datę pojawienia się projektu na poczcie elektronicznej Zamawiającego, za pośrednictwem podanego przez Zamawiającego adresu e-mail.
 5. Zamawiający oświadcza, że żaden z nadesłanych w celu realizacji przedmiotu Umowy materiałów, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie w procesie cywilnym.
§4
Prawa i obowiązki Wykonawcy
 1. Wykonawca oświadcza, że żaden z materiałów wykorzystanych przez niego do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 2. Wykonawca w dowolnym momencie ma prawo zmiany obowiązującego Regulaminu. W takim przypadku nowy obowiązujący Regulamin staje się prawnie wiążący po upływie 7 dni od jego aktualizacji, umieszczonej na serwisie novium.media.
  1. Ustalenia zawarte przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu, prowadzone są na zasadach wskazanych w Regulaminie obowiązującym podczas ich zawierania, chyba że Strony na drodze pisemnego porozumienia ustalą inaczej.
 3. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji usługi, nie zostaną z jego przyczyny naruszone prawa osób trzecich.
 4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach, które wystąpią w trakcie realizacji zlecenia, a które mogłyby spowodować naruszenie postanowień Regulaminu lub Umowy.
 5. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za treść materiałów przesłanych przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia przez niego niemożności do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
§5
Terminy realizacji
 1. Czas realizacji usługi zawarty jest w Umowie. Wykonawca zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu realizacji usługi, w przypadku wystąpienia trudności z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Strony zobowiązują się do przestrzegania terminów określonych w Umowie.
§6
Poprawki
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednorazowego nieodpłatnego wniesienia Listy poprawek w terminie do 7 dni od przekazania Dzieła.
 2. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego chęci wprowadzenia kolejnych poprawek, przewiduje się możliwość wprowadzenia ich po wcześniejszym zaakceptowaniu tego przez Wykonawcę i za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym w chwili przesłania kolejnych poprawek.
 3. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego chęci wprowadzenia modyfikacji, niespełniających przesłanek uznania ich za poprawki, określonych w § 1. pkt. 6 (np. ze względu na skalę ingerencji w całość Utworu), ustalenia dotyczące wprowadzenia ich zostaną określone w aneksie do niniejszej umowy, jeżeli Strony jednomyślnie wykażą chęć dalszych negocjacji.
§7
Zachowanie poufności
 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, Umowy, informacji uzyskanych od Zamawiającego lub jednostki organizacyjnej, na terenie której realizowany będzie przedmiot Umowy lub w związku z wykonywanym przedmiotem Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze swoimi działalnościami gospodarczymi, których dowiedzieli się (zarówno pośrednio jak i bezpośrednio) w czasie i poza czasem trwania czy wykonywania umowy.
§8
Reklamacje
 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługa zrealizowana przez Wykonawcę jest niezgodna z postanowieniami Umowy.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć ją Wykonawcy osobiście, lub przesłać na adres Wykonawcy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z przesłaniem reklamacji.
 4. Wykonawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, jeżeli zostało ona złożona w terminie ponad 100 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
§9
Postanowienia końcowe
 1. Zamawiający akceptuje w całości postanowienia Regulaminu, w celu zrealizowania usługi przez Wykonawcę.
 2. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 3. Ceny, zdjęcia, opisy usług itp. przedstawione na stronie novium.media nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Ewentualne spory, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem umowy, będą rozstrzygane w ramach wzajemnych negocjacji. W przypadku, gdyby Strony nie zdołały osiągnąć porozumienia w drodze negocjacji w terminie do czternastu dni od zaistnienia sporu, spór będzie rozstrzygany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny (w szczególności dotyczące umowy o dzieło).
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w związku z prawomocnym wyrokiem sądu zostanie uznane za nieważne, pozostałe pozostają w mocy.
 7. Zamawiający, korzystając z usług Wykonawcy i/lub przeglądając stronę novium.media przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
 9. Wszelkie dodatkowe dokumenty (załączniki, listy, Listy poprawkek, protokoły, postanowienia, decyzje itp.) wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, podpisanej przez obie Strony, chyba że Regulamin stanowi inaczej